בטון מובא
בטון אולטרא חזק
Ultra Strong Concrete
בטון מובא בדרגות חוזק גבוהות במיוחד (מעל 70 מגפ"ס) בעל ביצועים מעולים (High Performance Concrete)

ייעוד

יישום

יציקות רכיבי מבנה חזקים במיוחד, אלמנטים טרומיים ואלמנטים למיגון.
ציפוף ועיבוד אינטנסיבי באמצעים מכניים.
מוצר מס' 15 א'
https://www.hanson.co.il
.

מידע טכני

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור:  בטון מובא בדרגות חוזק גבוהות במיוחד (מעל 70 מגפ"ס) בעל ביצועים מעולים (High Performance Concrete) 
 • ייעוד: יציקות רכיבי מבנה חזקים במיוחד, אלמנטים טרומיים ואלמנטים למיגון.
 • מרכיבי התערובת: צמנט, מוספים כימיים, ותוספים מינרליים, אגרגטים חזקים במיוחד.
 • שימה: בשפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר (סל מנוף) או באמצעות משאבה.
 • יישום: ציפוך ועיבוד אינטנסיבי באמצעים מכניים.
 • תקנים ומפרטים רלוונטיים: חוזק הבטון גבוה מהמוגדר בתקנים הישראליים ולייצורו נדרש מפרט מיוחד.
ייצור הבטון מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית.


סיווג, תכונות וייעודים

תכונות ומאפיינים

פירוט

חוזק בגיל 28 יום
(מינ. מגפ"ס

מעל 70 מגפ"ס;

ייעודים עיקריים

 • אלמנטים טרומיים במיוחד
 • כספות
 • אלמנטים למיגון

שיטת שימה
ודירוג סומך

 • לשפיכה ישירה באמצעות שוקת או דוד (מנוף) S8 -S4
 • להובלה במשאבה S8 - S5

גודל אגרגט מירבי

 • 14 מ"מ ("עדש") או 9.5 מ"מ ("סומסום" - "ללא עדש")

סומך ועבידות

 • דרגת סומך S7 או S8
 • הבטון "יציק" ובעל תכונות זרימה משופרות

אופן שימה

 • שפיכה ישירה
 • שפיכה באמצעות דוד מנוף

שיטת ציפוף

 • ריטוט מכני בתדירות ואינטנסיביות המותאמים לסומך, לעבידות, למידות האלמנט ולצפיפות הזיון. 

דגשים והוראות
 • הבטון מיוצר בתנאי בקרה טובים בהתאם למפרט מיוחד שהוגדר מראש, ובהתאם למגבלות ודרישות מיוחדות
 • יציקת בטון זה מחייבת תערובת ניסיון מקדימה.
 • בעת ההזמנה יש להגדיר במדויק את נפח הבטון הנדרש כולל פחת ורזרבה, קצב אספקה רצוי, אופן שימה ותנאי הגישה.
 • בתנאים מסוימים תתבצע העמסת חלק ממרכיבי הבטון לערבל באתר כמענה לזמני ההתקשרות הקצרים.
 • הכמות המינימלית לאספקה של בטון אולטרא חזק היא 2 מ"ק לערבל.
 • יציקת בטון זה תתבצע אך ורק בתנאי מזג אוויר רגילים (לא בשרב).
 • נדרשת אשפרה מושלמת להבטחת מימוש פוטנציאל החוזק
 • פירוט נוסף ודגשים לגבי הזמנת הבטון: מזג האויר ותנאי הסביבה, קבלת הבטון באתר, שימוש ויישום ראה בגליון הטכנולוגי של מוצר זה
PDF להורדה
בטון אולטרא חזק
"אולטרא חזק" - אולטרא פתרון
.

גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

1. הזמנת הבטון

 • א. הזמנת בטון אולטרא חזק מחייבת העברת המפרט המיוחד של העבודה, הכולל:
 • התייחסות ברורה לחוזק ומועד השגתו הנדרשים, שיטת היציקה, רמת הדלילות והזרימה, דרישות מיוחדות לגבי חומרי גלם וכד,.
 • ב. יציקת בטון אולטרא חזק מחייבת ניסיון מעבדתי קודם.
 • ג. הזמנת הבטון בפועל תתבצע אך ורק לאחר פגישת תיאום בין מנהל הפרויקט ובין נציג חב' ״הנסון״.
 • ד. במידת הצורך ״תוספו חלק ממרכיבי הבטון באתר לשם ניצול יעיל של זמן העבידות של הבטון.
 • ה. שיטת בדיקת חוזק הבטון תיקבע ותתואם מראש.
 • ו. כמות הבטון המינימלית מסוג זה הניתנת להזמנה היא 2 מ״ק.

2. מזג אוויר ותנאי סביבה

 • א. יציקת סוג בטון זה תתבצע אך ורק בתנאי מזג אוויר רגילים, יציקה בתנאי מזג אוויר חם או שרבי אינה אפשרית בשל חשש לאבדן סומך מהיר וקיצור משך תקופת העבידות.
 • ב. תנאי הסביבה יאפשרו גישה חופשית ומהירה אל האלמנט הנוצק.
 • ג. במידה והעמסת חלק ממרכיבי התערובת מתבצעת באתר, יוקצה ע'׳י מנהל הפרויקט מקום מוגדר ובטיחותי לכך.
 • ד. יוגדר מראש מקום מתאים לשטיפת הערבלים בסיום הפריקה.

3. קבלת הבטון באתר

 • א. זיהוי הבטון - באמצעות תעודת משלוח ע'׳י נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפריקה.
 • ב. השלמת הערבול - במהירות סיבוב גבוהה במשך 3 דקות לפחות ועד קבלת תערובת הומוגנית ועבידה.
 • ג. בהמתנה לפריקה - נציג ״הנסון״ יעדכן את נציג המזמין לגבי מגבלות משך ההמתנה המותר לכל ערבל.
 • ד. התאמת סומך ותנאי זרימה - נדרשת הקפדה יתרה על רמת העבידות והזרימה המתאימים.
 • ה. אישור קבלה - יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע״ג תעודת המשלוח.

4. שימוש ויישום

 • א. הכנות מוקדמות ליציקה - בשל רגישותו של הבטון האולטרא חזק לגורם הזמן יש להשלים את כל ההכנות ליציקה לפני הזמנת הבטון ( בדיקת אמצעי השימה, הציפוף והריטוט, מריחת התבניות בנוזל הפרדה, סגירתן, אטימותן וכד,).
 • ב. תהליך היציקה יתחיל אך ורק לאחר השלמת הערבול ובחינת הסומך, העבידות ותכונות הזרימה.
 • ג. שימת הבטון תתבצע בשפיכה ישירה או באמצעות ״דוד״ בתהליך רצוף, בכיוון התקדמות מוגדר ובליווי ציפוף מתאים. אין לאפשר הפסקות יציקה.
 • ד. במידה ומדובר ביציקה בשכבות, תתבצע שימת השכבות אחת על גבי השנייה בשיטת ״טרי לטרי״ תוך ביצוע ריטוט שיבטיח חיבור בין השכבות.
 • ה. אשפרה - האשפרה תתחיל מיד עם סיום היציקה. האשפרה הראשונית תבטיח מניעת אבדן רטיבות מפני הבטון הטרי, האשפרה המאוחרת תבטיח שמירת לחות האלמנט היצוק להבטחת הידרציה כימית מירבית. אשפרה לקויה או אבדן רטיבות פוגעים בחוזק האלמנט.
 • ו. שחרור התבניות יתבצע באופן זהיר למניעת שברים בפני הבטון היצוק הקשוי.

5. תיקונים

 • א. אם לאחר פירוק הטפסנות נתגלו פגמים מקומיים באלמנט היצוק, יבוצעו תיקונים על פי הנחיות המתכנן.
 • ב. התיקונים יבוצעו באמצעות חומר תיקונים ״עודי בעל חוזק מתאים.
 • ג. חומר התיקון יושם על גבי פני בטון מסותתים ונקיים.

6. ליווי טכנולוגי

 • יציקת בטון אולטרא חזק מחייבת ליווי טכנולוגי צמוד.
17